Kristus - galva (Velykos)

Pamokslininkas: Audrius Sinkevičius Data: 2016-03-27

Kol 1, 15-19

Kai mąstote, cituojate, skaitote Bibliją, atsiminkite, kad pirmiausiai – tai knyga apie Viešpatį Jėzų Kristų.

Senajame Testamente parašyta daug pranašysčių apie Jėzų Kristų, parašyta apie pasiruošimą Kristaus atėjimui. Evangelijose parašyta, kad Kristus yra Dievas kūne, kuris atėjo į šį pasaulį gelbėti nusidėjėlių. Ap.darbų knyga moko mus, kaip pirmieji mokiniai žinią apie prisikėlusį Kristų ėmė skelbti visų tautų žmonėms. Laiškuose parašyta svarbi teologija apie Kristų. Apreiškimo knygoje parašyta apie Kristų soste.

Kristus yra Karalių Karalius ir Viešpačių Viešpats.

Viskas Dievo Žodyje liudija apie Viešpatį Jėzų Kristų:

Luko 24, 47 „Ir, pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, Jis aiškino jiems, kad visuose Raštuose apie Jį pasakyta“.

Jono 5, 39 “Jūs tyrinėjate Raštus, nes manote juose turį amžinąjį gyvenimą. O Raštai liudija apie mane”

I a., praėjus dar visai nedaug po Kristaus prisikėlimo ir įžengimo į dangų, į bažnyčią pradeda ateiti neteisingos mintys ir klaidingi teiginiai. Bažnyčia užmiršo, kas yra Kristus.

Kolosiečiams 2, 8 “Žiūrėkite, kad kas jūsų nepavergtų filosofija ir tuščia apgaule, kuri remiasi žmonių tradicijomis ir pasaulio pradmenimis, o ne Kristumi.”

Viskas bažnyčioje turi remtis Kristumi.

Kolosiečiams 2, 9 “Jame kūniškai gyvena visa Dievybės pilnatvė”

Eretikai atmetė Viešpaties Jėzaus Kristaus žmogišką prigimtį. Jie laikė Kristų vienu iš dvasių. Ir tuo pačiu šie klaidingi mokytojai atmetė Kristaus dieviškumą. Šie eretikai skelbė, kad vien tik Kristaus nepakanka išgelbėjimui.

Keturios svarbios tiesos apie prisikėlusį Kristų ir tai, kas Jis yra.

 

I. VIEŠPATS JĖZUS KRISTUS SĄRYŠYJE SU DIEVU (16:00)

Kolosiečiams 1, 15 „Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos kūrinijos pirmagimis“.

Paulius labai aiškiai moko, kas Kristus yra iš tikrųjų.

 

Pirma: Kristus yra neregimojo Dievo atvaizdas.

Atvaizdas (gr. eikon) – atvaizdas, panašumas.

Tas pats žodis naudojamas Mato evangelijoje, kalbant apie ciesoriaus atvaizdą ant monetos:

Mato 22, 20 „Jis paklausė: Kieno čia atvaizdas ir įrašas?“

Kristus yra Dievo šlovės spindesys:

Hebrajams 1, 3 “Jis, Dievo šlovės spindesys ir Jo esybės tikslus atvaizdas, viską laikantis savo jėgos žodžiu, pats nuplovęs mūsų nuodėmes, atsisėdo Didybės dešinėje aukštybėse”

Antra: Kristus yra visos kūrinijos Pirmgimis.

Kolosiečiams 1, 15 „Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos kūrinijos pirmagimis“.

Pirmgimis (gr.Prototokos)- žodis gali būti panaudotas dviem būdais. Kartais žodis nurodo į chronologinę tvarką. Tačiau kitose Rašto vietose, ir laiškas Kolosiečiams yra viena iš jų, šis graikų kalbos žodis nurodo ne chronologinę tvarką, o padėtį ir rangą.

 

II. VIEŠPATS JĖZUS KRISTUS SĄRYŠYJE SU VISATA (28:38)

Kolosiečiams 1, 16-17 „Nes Juo sutverta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima; ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios, - visa sutverta per Jį ir Jam. Jis yra pirma visų daiktų, ir visa Juo laikosi“.

 

Pirma: Viešpats Jėzus Kristus yra Kūrėjas.

Jono 1, 3 “Visa per Jį atsirado, ir be Jo neatsirado nieko, kas yra atsiradę. “

Hebrajams 1, 2  Sūnų, kurį paskyrė visa ko paveldėtoju ir per kurį sutvėrė pasaulius

Kristus yra Dievas ir Jis sukūrė visą materialią visatą.

 

Antra: Visata turi antspaudą, kuris atspindi beribį Dievo žinojimą ir beribę išmintį.

Kūrinija liudija apie prisikėlusio Kūrėjo išmintį.

Max Plank, Nobelio premijos laureatas ir šiuolaikinės fizikos išradėjas, rašo:
“Gamtoje yra apibrėžta tvarka. Ji nepriklauso nuo žmogaus proto. Viskas liudija, kad visatoje viskas tvarkingai sutvarkyta ir tai tvarkai pajungtas ir žmogus ir visata.”

Pslamė 19, 1-4 “Dangūs skelbia Dievo šlovę, tvirtuma byloja apie Jo rankų darbus. Diena pasakoja dienai, o naktis praneša nakčiai. Nėra kalbos ar tarmės, kur jų balsas nebūtų girdimas. Per visą žemę sklinda jų garsas, jų žodžiai – iki pasaulio krašto. Jis saulei pastatė padangtę juose.”

 

Trečia: Kristus vadovauja šiai visatai ir Jis ją saugo.

Kristus ne tik viską sukūrė, bet jis, tiesiogine prasme, ir viską palaiko. Jis palaiko visus dangaus šviesulius ir jų judėjimą. Kristus yra šios visatos energija.

2 Petro 3, 10 “O Viešpaties diena ateis kaip vagis naktį. Tada dangūs praeis su smarkiu ūžesiu, elementai sutirps karštyje, ir žemė su savo kūriniais sudegs.”

Hebrajams 1, 3 viską laikantis savo jėgos žodžiu”

 

III. VIEŠPATS JĖZUS KRISTUS SĄRYŠYJE SU NEMATOMU PASAULIU (37:01)

Kolosiečiams 1, 16 „Nes Juo sutverta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir nere-gima; ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios,-visa sutverta per Jį ir Jam“.

Sostai, viešpatystės, kunigaikštystės, valdžios nurodo į tai, kas neregima; tai yra skirtingi angelų rangai. Pats Kristus nėra angelas.

Nurodo į saryšį su neregimu pasauliu.

 

IV. VIEŠPATS JĖZUS KRISTUS SĄRYŠYJE SU BAŽNYČIA (40:00)

Kolosiečiams 1, 18 „Ir Jis yra kūno - bažnyčios galva. Jis - pradžia, pirmagimis iš mirusiųjų, kad visame kame turėtų pirmenybę“.

 

A. Kristus yra bažnyčios galva.

Efeziečiams 1, 20-22 “Ja Jis veikė Kristuje, prikeldamas Jį iš numirusių ir pasodindamas savo dešinėje danguose, aukščiau už kiekvieną kunigaikštystę, valdžią, jėgą, viešpatystę ir už kiekvieną vardą, tariamą ne tik šiame amžiuje, bet ir būsimajame, ir visa paklojo po Jo kojomis, o Jį patį pastatė viršum visko, kad būtų galva bažnyčios”

Turėtume džiaugtis, kad nei pastorius, nei tarnautojų grupė ar gabus žmogus nėra šios bažnyčios galva.

Dėl to, kad Kristus yra bažnyčios galva, bažnyčia yra gyvas organizmas. Šis ryšys su Kristumi yra gyvybiškai svarbus.

Bažnyčia neatsiejamai yra susijusi su gyvuoju Kristumi.

Jis – galva, o mes – kūnas. Jis valdo, koordinuoja, nukreipia, vadovauja visus surinkimo sąnarius. Jis teikia vienybę.

 

B. Kristus yra bažnyčios  šaltinis.

Kolosiečiams 1, 18 „Ir Jis yra kūno - bažnyčios galva. Jis - pradžia, pirmagimis iš mirusiųjų, kad visame kame turėtų pirmenybę“.

Pradžia (gr. Arche) – šaltinis, pats svarbiausias elementas.

Kristus yra ne tik bažnyčios galva, bet ir šaltinis – bažnyčia kyla iš Viešpaties Jėzaus Kristaus.

 

C. Kristus yra pirmgimis iš mirusiųjų.

Kolosiečiams 1, 18 „Ir Jis yra kūno - bažnyčios galva. Jis - pradžia, pirmagimis iš mirusiųjų, kad visame kame turėtų pirmenybę“.

Pirmgimis (gr.prototokos) – čia nurodo į rangą ir padėtį, o ne chronologinę tvarką.  

Biblijoje skaitome, kad Kristus nebuvo pirmasis žmogus, prikeltas iš numirusiųjų.

Tačiau iš visų tų, kurie kada prisikėlė ar prisikels iš numirusiųjų, Kristus yra aukščiausias pagal rangą.

 

D. Kristus visame turi pirmenybę.

Kolosiečiams 1, 18 „Ir Jis yra kūno-bažnyčios galva. Jis-pradžia, pirmagimis iš mirusiųjų, kad visame kame turėtų pirmenybę“.

Kristus yra pats svarbiausias. Dėl savo mirties ir prisikėlimo, Kristus viskame užima pirmą vietą.

 

IŠVADA

Kolosiečiams 1, 19 „Nes Tėvui patiko Jame apgyvendinti visą pilnatvę“.

Tėvui patiko viską apgyvendinti Kristuje.

Jono 1, 16 “Ir iš Jo pilnatvės mes visi gavome malonę po malonės.”

Tikintieji nėra Dievai kaip Kristus, bet tikintieji gali rasti viską Kristaus pilnatvėje.

Koks turi būti mūsų atsakas į tiesas apie Kristų šioje Rašto ištraukoje? Puritonas John Owen knygoje „Kristaus šlovė“ rašo:

„Apreiškimas apie Kristų palaimintoje Evangelijoje pasižymi pačia didžiausia šlove. Apreiškimas apie Kristų yra pripildytas Dievo išmintimi ir gerumu. Be šio žinojimo savo paties išmąstymų pripildytas išdidaus žmogaus protas yra tamsoje ir blaškosi. Tiesos apie Kristų reikalauja nuoširdžių ir gilių apmastymų. Jei mūsų dabartiniai ir ateities palaiminimai yra Kristuje ir Jo šlovėje, tada tai pats geriausias būdas keistis iš vienos šlovės į kitą šlovę“.